06-23584652

Ma t/m vrij: 8.30 t/m 16.30

wijkgerichtezorg@kcoetz.nl

Vragen? Mail ons!

Wijkgerichte zorg

Wijkgerichte zorg

Nieuwsbrief nieuwe situatie Wijkgerichte Zorg

Nieuwsbrief nieuwe situatie Wijkgerichte Zorg  

Maart 2020 

 

Inleiding: wat ging vooraf? 

Past de wijze waarop we nu samenwerken binnen de WGZ nog bij de huidige stand van zaken en toekomstige ontwikkeling? In de stuurgroep en de deelnemersvergadering WGZ is in het voorjaar van 2019 deze dialoog gevoerd.  Een herijking van de WGZ heeft plaatsgevonden. De voorbereiding voor deze herijking is opgepakt in subgroepen van VVT organisaties op 5 onderdelen van de WGZ: IET Interventie en Expert Team, Informatiepunt, ELV Coördinatie, SO in de eerste lijn, de toetredingscriteria en de governance. We hebben gewerkt in verbinding en co-creatie tussen bestuurders van VVT/thuiszorg- organisaties en bestuur van de HCZK. We hebben gedragen voorstellen gemaakt die in de afgelopen periode zijn uitgewerkt en waarvan we in deze nieuwsbrief verslag doen.  

Van belang is het uitgangspunt dat we op zoek zijn gegaan naar de voor nu passende samenwerking. Het gaat niet om een organisatie maar om ‘organiseren’ van goede zorg. 

 

Onze ambitie 
VVT/thuiszorgorganisaties en huisartsen willen samen in een professionele en gelijkwaardige samenwerking invulling geven aan kwalitatief hoogwaardige, wijkgerichte zorg vanuit & rondom de huisartsenpraktijk. Essentiele uitgangspunten hierbij zijn: 

  • Altijd vanuit het perspectief van de cliënt 

  • Ten behoeve van kwetsbare groepen in de wijk, waarbij niet de aandoening/diagnose centraal staat maar de individuele behoefte van het individu; 

  • Continuïteit van zorg door één aanspreekpunt voor huisartsen: vaste samenwerkingsverbanden tussen huisarts en Verpleegkundige Ouderenzorg; 

  • Vast telefoonnummer voor ELV-coördinatie (spoed en niet-spoed); 

  • Expertise is structureel beschikbaar voor uitvoerende zorgverleners;  

  • Duurzame invulling gericht op waarde-creatie en kosteneffectief;   

  • Zorgvuldig omgaan met de capaciteit van beschikbare professionals in onze regio. 

  • Borging van reeds gemaakte stappen in kwaliteitsverbetering 

 

Nieuwe situatie bij onderdelen van WGZ 

 

ELV-bemiddeling 
Alle ELV-bemiddelingen, zowel bij spoed als niet-spoed, lopen sinds 13 januari 2020 geheel via CAZHEM 24 uur per dag met 1 telefoonnummer 088-1189211. Op deze wijze maken we optimaal gebruik van de brede expertise van zorgbemiddelaars in onze regio.  

 

Beschikbaarheid Specialist Ouderengeneeskunde (SO) 
Per 1 april is een overzicht terug te vinden op de website met de beschikbaarheid van Specialisten Ouderengeneeskunde (SO) voor 1e lijns consulten https://wijkgerichte-zorg.nl/zoekmachine-huisartsen/. Per huisarts is 1 vaste SO beschikbaar.  Huisartsen kunnen daar terecht met hun vragen. Er is ook voorzien in een spoedlijn via 023-8914100. De kosten van de inzet van een 1e lijnsconsult komen (net zoals bij het inschakelen van andere specialistische zorg) ten laste van de eigen bijdrage van de patiënt.  

 

Overzicht koppeling Verpleegkundige Ouderenzorg (VO) en huisartsenpraktijk 
Per 1 april 2020 zullen er meerdere VO’s uit gekoppeld zijn per huisartsenpraktijk.  
Het overzicht van VO’s per praktijk is vanaf 1 april in te zien op de website https://wijkgerichte-zorg.nl/zoekmachine-huisartsen/. Er is een volledige dekking voor Zuid Kennemerland. 

 

Interventie en Expertise Team (IET) 
Het functioneren van het kernteam IET blijft voorlopig ongewijzigd in 2020.  

 

Informatiepunt 

Het huidige telefoonnummer van het informatiepunt wordt vanaf 1 april doorgeschakeld naar de zorgcentrale van Zorgbalans en wordt alleen gebruikt voor vragen van patiënten en mantelzorgers. De zorgcentrale zal alle telefoontjes als onafhankelijke partij blijven beantwoorden. Registratie van type en hoeveelheid vragen zal plaatsvinden. Zo waarborgen we de informatievoorziening aan patiënten en mantelzorgers. 

Toetreding en governance 
De governance van WGZ blijft vooralsnog ongewijzigd. De toetredingscriteria zijn aangescherpt. Zie www.wijkgerichte-zorg.nl/ voor een actueel overzicht van deelnemende thuiszorgorganisaties. 

 

Kalender 2020 

13 januari:ELV-coördinatie geheel via CAZHEM 24/7 op telefoonnummer 088-1189211 

 

1 april: Overzichten VO en SO per huisartsenpraktijk beschikbaar via website https://wijkgerichte-zorg.nl/zoekmachine-huisartsen/ 

 

1 april:Informatiepunt voortaan alleen nog voor patiënten en mantelzorgers bereikbaar op  06-23584652 van 8.30 tot 16.30 uur.              
 

Ongewijzigd:kernteam IET en governance 

 

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de Wijkgerichte Zorg via wijkgerichtezorg@kcoetz.nl 

Aandacht voor kwetsbare ouderen
“Wij brengen voor u de juiste zorgverleners bij elkaar.”

 

 

DEEL DIT BERICHT

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email